Caps & Plugs Manufacturer, Supplier.
客服热线   400 679 3666 点击注册
 
购物车
 
您的购物车是空的
 
 
 
 


沉头绝缘护套/ 螺柱绝缘护套

Email
11995

SR 6441 (08-开头产品)
沉头绝缘护套
自然色尼龙
• 常应用于电镀技术环境
• 许多国家法律规定必须配备
• 沉头式螺纹设计,防止电腐蚀

 

SR 5743 (29-开头产品)
螺柱绝缘护套
自然色尼龙UL94 V2尼龙
• 耐酸
• 减震功能极佳

样品 零件编号 基座高度 基座外直径 凸缘高度 高度 凸缘外直径
起订量 价格/个 数量(个) 总价
083160200001 2.7 mm 19.2 mm 8.1 mm 10.8 mm 35.4 mm
联系我们 询价
083120200001 2.0 mm 13.9 mm 6.5 mm 8.5 mm 26.8 mm
联系我们 询价
083100500001 ---- ---- ---- ---- ----
联系我们 询价
083080200001 2.0 mm 9.9 mm 4.4 mm 6.4 mm 18.6 mm
联系我们 询价
083060200001 2.0 mm 7.9 mm 3.3 mm 5.3 mm 14.4 mm
联系我们 询价
083050200001 2.0 mm 6.9 mm 2.8 mm 4.8 mm 12.4 mm
联系我们 询价
083040200001 2.0 mm 5.9 mm 2.3 mm 4.3 mm 10.4 mm
联系我们 询价
083030200001 2.0 mm 4.9 mm 1.7 mm 3.7 mm 8.2 mm
联系我们 询价
290808000002 3.2 mm 5.2 mm 1.6 mm ---- 8.7 mm
联系我们 询价
290806000002 2.4 mm 5.2 mm 1.6 mm ---- 8.7 mm
联系我们 询价
290804000002 1.6 mm 5.2 mm 1.6 mm ---- 8.7 mm
联系我们 询价
290803200002 12.7 mm 5.2 mm 1.6 mm ---- 8.7 mm
联系我们 询价
290802400002 9.5 mm 5.2 mm 1.6 mm ---- 8.7 mm
联系我们 询价
290801600002 6.4 mm 5.2 mm 1.6 mm ---- 8.7 mm
联系我们 询价
290802000002 0.8 mm 5.2 mm 1.6 mm ---- 8.7 mm
联系我们 询价
290801200002 4.7 mm 5.2 mm 1.6 mm ---- 8.7 mm
联系我们 询价
290608000002 3.2 mm 4.3 mm 1.2 mm ---- 7.4 mm
联系我们 询价
290606000002 2.4 mm 4.3 mm 1.2 mm ---- 7.4 mm
联系我们 询价
290604000002 1.6 mm 4.3 mm 1.2 mm ---- 7.4 mm
联系我们 询价
290603200002 12.7 mm 4.3 mm 1.2 mm ---- 7.4 mm
联系我们 询价
290601600002 6.4 mm 4.3 mm 1.2 mm ---- 7.4 mm
联系我们 询价
290602000002 0.8 mm 4.3 mm 1.2 mm ---- 7.4 mm
联系我们 询价
290602400002 9.5 mm 4.3 mm 1.2 mm ---- 7.4 mm
联系我们 询价
290601200002 4.7 mm 4.3 mm 1.2 mm ---- 7.4 mm
联系我们 询价
290408000002 3.2 mm 3.7 mm 1.2 mm ---- 6.0 mm
联系我们 询价
290406000002 2.4 mm 3.7 mm 1.2 mm ---- 6.0 mm
联系我们 询价
290405000002 2.1 mm 3.6 mm 1.2 mm ---- 6.4 mm
联系我们 询价
290404000002 1.6 mm 3.7 mm 1.2 mm ---- 6.0 mm
联系我们 询价
290403000002 1.2 mm 3.7 mm 1.2 mm ---- 6.0 mm
联系我们 询价
290401600002 6.4 mm 3.7 mm 1.2 mm ---- 6.0 mm
联系我们 询价
290402000002 0.8 mm 3.7 mm 1.2 mm ---- 6.0 mm
联系我们 询价
290402400002 9.5 mm 3.7 mm 1.2 mm ---- 6.0 mm
联系我们 询价
290401200002 4.7 mm 3.7 mm 1.2 mm ---- 6.0 mm
联系我们 询价
290401000002 4.0 mm 3.7 mm 1.2 mm ---- 6.0 mm
联系我们 询价
290206000002 2.4 mm 3.0 mm 1.2 mm ---- 4.6 mm
联系我们 询价
290204000002 1.6 mm 3.0 mm 1.2 mm ---- 4.6 mm
联系我们 询价
290202000002 0.8 mm 3.0 mm 1.2 mm ---- 4.6 mm
联系我们 询价
290166000002 2.4 mm 9.1 mm 1.6 mm ---- 15.7 mm
联系我们 询价
290161600002 6.4 mm 9.1 mm 1.6 mm ---- 15.7 mm
联系我们 询价
290161200002 4.7 mm 9.1 mm 1.6 mm ---- 15.7 mm
联系我们 询价
290146000002 2.4 mm 7.9 mm 1.7 mm ---- 13.0 mm
联系我们 询价
290144000002 1.6 mm 7.9 mm 1.7 mm ---- 13.0 mm
联系我们 询价
290143200002 12.7 mm 7.9 mm 1.7 mm ---- 13.0 mm
联系我们 询价
290141600002 6.4 mm 7.9 mm 1.7 mm ---- 13.0 mm
联系我们 询价
290142400002 9.5 mm 7.9 mm 1.7 mm ---- 13.0 mm
联系我们 询价
290142000002 0.8 mm 7.9 mm 1.7 mm ---- 13.0 mm
联系我们 询价
290141200002 4.7 mm 7.9 mm 1.7 mm ---- 13.0 mm
联系我们 询价
290108000002 3.2 mm 6.6 mm 1.6 mm ---- 10.1 mm
联系我们 询价
290106000002 2.4 mm 6.6 mm 1.6 mm ---- 10.1 mm
联系我们 询价
290104000002 1.6 mm 6.6 mm 1.6 mm ---- 10.1 mm
联系我们 询价
290103200002 12.7 mm 6.6 mm 1.6 mm ---- 10.1 mm
联系我们 询价
290102400002 9.5 mm 6.6 mm 1.6 mm ---- 10.1 mm
联系我们 询价
290102000002 0.8 mm 6.6 mm 1.6 mm ---- 10.1 mm
联系我们 询价
290101600002 6.4 mm 6.6 mm 1.6 mm ---- 10.1 mm
联系我们 询价
290101200002 4.7 mm 6.6 mm 1.6 mm ---- 10.1 mm
联系我们 询价
加入更多样品 填写表单

此样品已加入表单中。

继续购物 显示购物车

这个产品已经添加到购物车

 
 
  快速链接  
   
   
   
Caps & Plugs Plastic Caps, Plastic Plugs PVC Caps, PVC Plugs Vinyl Caps, Vinyl Plugs Silicone Caps, Silicone Plugs
请稍等